Obiectivul specific nr. 1


Reabilitarea, modernizarea și extinderea spațiilor destinate prestării serviciilor sociale din cadrul căminului de pensionari "Sf. Cuvioasa Parascheva" din municipiul Iași.
Prin acest obiectiv se propune:
- lucrari de consolidare la cele patru corpuri ale clădirii existente, respectiv corpurile A, B, C și D;
- modernizarea instalației de încălzire și redimensionarea centralei termice care să poată prelua și sarcina termică a corpului nou de clădire propus;
- modernizarea corpului B al clădirii prin amplasarea unui lift cu 4 spații (demisol, parter, etajul 1 și etajul 2);
- inlocuirea parțială a tâmplăriei din cadrul căminului de pensionari;
- crearea și amenajarea de grupuri sanitare moderne de incintă în cadrul căminului de pensionari prin înlocuirea în totalitate a instalațiilor sanitare existente și realizarea unei instalații sanitare pentru noul corp propus a se construi;
- extinderea cu un nou corp al clădirii, corpul E cu regim de înălțime D+P+2E, unde se vor amenaja 19 camere cu grupuri sanitare proprii, o zonă administrativă, o sală multifuncțională precum și spații conexe activităților de depozitare și întreținere;
- crearea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități placată cu gresie antiderapantă pentru noul corp al clădirii.

Obiecvul specific nr. 2


Dotarea și echiparea spațiilor destinate persoanelor vârstnice cu mobilier și echipamente tehnologice în vederea creșterii calității serviciilor sociale oferite în cadrul căminului de pensionari "Sf. Cuvioasa Parascheva" din municipiul Iași.
Acest obiectiv va fi atins prin:
- dotarea camerelor destinate pensionarilor cu mobilier adecvat (paturi cu saltele, noptiere, scaune, mese, dulapuri);
- dotarea cu telefoane analogice a camerelor pentru asigurarea unei bune funționalități a căminului de pensionari; dotarea sălii de mese, nou construite în corpul E al clădirii cu mobilierul și aparatura electrocasnică necesară.

Obiectivul specific nr. 3


Creșterea capacității solicitantului - Municipiul Iași - de acordare a serviciilor de asistență socială persoanelor adulte, cu sau fără aparținători, aflate în imposibilitatea de a se întreține singure. Acest obiectiv va fi atins prin asigurarea de către Municipiul Iași a următoarelor servicii sociale persoanelor vârstnice: cazare temporară sau permanentă în spații dotate conform standardelor europene pentru persoanele fără locuință sau care nu își pot asigura condiții decente de viață; consiliere pentru sănătate, care să prevină și să ofere tratament corespunzător procesului de îmbătrânire al persoanelor beneficiare a serviciilor sociale din cadrul căminului; club de zi, pentru desfășurarea de activități sociale în scopul încurajarii pensionarilor să participe la viața socială.

Contextul proiectului


Proiectului de investiții reprezintă o componentă a Planului integrat de Dezvoltare a Polului de Creștere Iași 2009-2015 care vizează îmbunătățirea serviciilor sociale oferite de Primăria Municipiului Iași prin crearea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de viață decent persoanelor aflate în dificultate. Acest obiectiv se dorește a fi atins prin dezvoltarea de noi servicii și îmbunătățirea serviciilor sociale existente, care să corespundă tendințelor demografice ale populației concentrată în polul de creștere Iași. Prin implementarea proiectului de investiții "Reabilitarea, modernizarea și extinderea căminului de pensionari "Sf. Parascheva" din Iași", beneficiarul, Municipiul Iași, va contribui la dezvoltarea politicilor de incluziune socială și de combatere a sărăciei și va răspunde obligațiilor asumate de România prin ratificarea Cartei Sociale Europene revizuite, respectiv prevederile privind dreptul la asistență socială.

Justificarea necesității implementării proiectului


Potrivit statisticilor, în orașul Iași traiesc peste 50.000 de pensionari, iar aproximativ 10% dintre aceștia sunt loviți de singurătate si săracie și ar avea nevoie de un stabiliment social. În prezent, peste 600 de pensionari sunt înregistrați pe listele de așteptare ale centrelor sociale, iar numărul lor este în creștere. Din păcate, nu este în creștere și numărul acestor așezăminte, publice sau private, care ar putea rezolva una dintre problemele sociale cele mai dramatice și anume pensionarii singuri și fără adăpost care nu își pot asigura condiții decente de trai. La momentul actual, în Iași funcționează doar două cămine de pensionari susținute de bugetul local al Primăriei și patru adăposturi de noapte care însumate au un disponibil total de doar 597 de locuri.
Proiectul este relevant pentru nevoile și constrângerile identificate atât la nivel regional cât si la nivelul căminului de pensionari "Sf. Parascheva" din orașul Iași, având în vedere că implementarea acestuia va conduce la îmbunătățirea infrastructurii sociale a orașului, la dezvoltarea incluziunii sociale a categoriilor vulnerabile precum și la creșterea calității vieții pensionarilor.
Implementarea proiectului va contribui semnificativ la rezolvarea problemelor pe care le întâmpină căminul de pensionari "Sf. Cuvioasa Parascheva" din Iași prin:
- creșterea numărului și diversificarea spațiilor destinate presării serviciilor sociale având în vedere că prin proiect se propune extinderea căminului cu un nou corp de clădire, corpul E cu regim de înălțime D+P+2E ce va avea următoarea funcționalitate: 19 camere cu grupuri sanitare proprii ce vor putea găzdui un număr de 41 de pensionari; o zonă administrativă; o sală de mese; o sală multifuncțională; o spălatorie, spatii conexe activităților de depozitare și întreținere;
- reabilitarea și modernizarea corpurilor A, B, C și D ale clădirii pentru asigurarea unei funcționalități optime prestării serviciilor sociale pentru cei 218 bătrâni instituționalizați;
- înlocuirea centralei termice vechi cu una nouă pentru a asigura și necesitățile corpului E al clădirii, propus a se construi prin proiect;
- dotarea căminului de pensionari cu mobilier și echipamente electronice și electrocasnice necesare pentru o bună funcționalitate a acestuia;
- amenajarea unei parcări pentru personal și vizitatori cu un număr de 14 locuri dintre care 2 locuri dimensionate pentru persoanele cu dizabilități;
- dotarea corpului B al clădirii cu un lift de persoane cu 4 stații (demisol, parter, etaj 1 și etaj 2);
- dotarea noului corp de clădire, E, cu o scară dimensionata corespunzător pentru circulația persoanelor cu dificultăți la mers și cu un lift;
- amenajarea unui club de zi în noul corp al căminului pentru desfășurarea de activități sociale în scopul încurajării persoanelor în vârstă să participe la viața socială.